Zásady zpracování osobních údajů

Společnost ISCentrum s.r.o., IČ 05909970, se sídlem Otakarova 1764/30, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice (dále jen „Správce“), je mimo jiné poskytovatelem provozovatelem portálu www.zachransinemovitost.cz, která při správě a zpracování osobních údajů zájemců, svých klientů a spolupracujících osob plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy tímto informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a další podstatné informace týkající se zpracování osobních údajů.

Správce se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši e-mailovou adresu: info@zachransinemovitost.cz

1) Správce osobních údajů a jeho identifikace:

Společnost ISCentrum s.r.o., IČ 05909970, se sídlem Otakarova 1764/30, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice (dále jen „Správce“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje zájemců jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, jelikož shromažďují osobní údaje zájemců zejména k posouzení možnosti výkupu nemovitosti a finanční situace zájemce na základě zadaných kritérií a dále pro tyto zájemce zajišťuje možnost poskytnutí dalších služeb, produktů spolupracujících subjektů a předložení nabídek na míru. Pro Správce je bezpečí osobních údajů prioritou.

Správce je ve smyslu Nařízení správcem osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Kontaktní údaje a totožnost Správce:

ISCentrum s.r.o., IČ 05909970, se sídlem Otakarova 1764/30, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

e-mail: info@zachransinemovitost.cz

Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

2) Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů Správce. Dále správce shromažďuje osobní údaje zájemců o další služby nebo potenciálních zájemců.

Kategorie osobních údajů, které Správce zpracovává:

  1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa;
  2. kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo
  3. splátky úvěru, výše dluhů, počet a výše exekucí;
  4. údaje o nemovitosti a jejím vlastnictví, závady váznoucí na nemovitosti,
  5. počet osob (žadatelů), zdroj příjmů, výše závazků.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

f. zpracování na základě plnění či uzavření smlouvy

  • jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zájemce, který má zájem o služby Správce, bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít ani plnit práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí,
  • poskytnutí osobních údajů pro účely posouzení možnosti zachránit nemovitost na základě zadaných kritérií zájemce je smluvním požadavkem Správce, 

g. zpracování na základě plnění zákonných povinností

  • Správce zpracovává také osobní údaje, pokud mu tuto povinnost přikazuje právní předpis.

h. zpracování na základě oprávněných zájmů Správce

  • pro účely obhajoby právních nároků Správce;
  • pro potřebu zachování možnosti zůstat se zájemcem v kontaktu i po provedení služby a obrátit se příležitostně na zájemce se speciální nabídkou/produktem ze strany spolupracujících subjektů vytvořenou mu na míru (Správce má oprávněný zájem zůstat se zájemcem v kontaktu, kdy právní předpisy v tomto případě nevyžadují souhlas zájemce. Proto, aby osobě zájemce nebyly předkládány nabídky, které jej nezajímají, Správce k hodnocení využívá údaje sdělené zájemcem v rámci poptávky služby. Zájemce ale může postupem uvedeným níže kontaktování a předkládání nabídek na míru zájemce i po provedení služby vyloučit (viz čl. 6.f) věta in fine).

Účel za jakým se osobní údaje zpracovávají:

i. poskytnutí služby spočívající ve zhodnocení finanční situace zájemce a možnosti zájemce zachránit nemovitost – její prodej, přeúvěrování či podání insolvenčního návrhu;

j. předání osobních údajů externím specialistům – právní specialisté, zprostředkovatelé, hypoteční poradci (společně jen Poradce) s cílem předestření nabídky služeb a produktů v oblasti úvěrů, zprostředkování či právních služeb;

k. zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, tj. smlouvy na odběr konkrétních služeb či produktů s dodavateli Správce;

l. zhodnocení, zda může být zájemci na míru poskytnut produkt nebo služba ze strany Správce a s ním spolupracujících subjektů, tedy k občasnému předložení nabídek vytvořených na míru;

m. vyřizování požadavků zájemců zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, zejména v rámci provozu webových stránek Zachraňsinemovitost.

Zpracování osobních údajů se souhlasem

Pokud bude udělen správcům souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami finančních služeb a jiných produktů dodavatelů Správce, a to prostřednictvím e-mailu i telefonního kontaktu, zájemce bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Správce anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy založené v rámci webu Zachraňsinemovitost ze strany Správce.

3) Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány:

Osobní údaje klientů Správce zpracovává po dobu, po kterou svým klientům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává Správce osobní údaje klientů po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt.

Správce se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů, v okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů, případně vhodným způsobem anonymizovány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

4) Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány:

Osobní údaje jsou zpřístupněny Správci, dále pověřeným zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, se kterými má příslušný správce uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které jsou tito smluvní zpracovatelé povinni osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením. Smluvními zpracovateli jsou zejména, nikoliv však výlučně, poskytovatelé IT služeb a Poradci.

Osobní údaje může Správce jednou nebo příležitostně zpřístupnit s odkazem na právní základ, který spočívá zejména v oprávněném zájmu Správce zůstat se zájemcem v kontaktu, také dalším příjemcům, zejména pak interním nebo externím spolupracovníkům Správce, aby došlo ke zhodnocení, zda může být zájemci na míru nabídnut produkt nebo služba ze strany spolupracujících subjektů Správce.

Správce garantuje, že osobní údaje, které zpracovává nejsou v žádném případě předávány žádným externím call centrům ani marketingovým společnostem zajišťujícím nejrůznější marketingové kampaně, vždy se jedná o konkrétní osobu spolupracovníka Správce, která neprovádí zpracování osobních údajů jakožto hlavní předmět vzájemné smlouvy nebo která tímto byla pověřeni pouze jednou nebo příležitostně.

5) Automatizované zpracování osobních údajů:

Součástí poskytování služeb je i automatizované zpracování osobních údajů. Při automatizovaném zpracování osobních údajů jsou používány automatické informační systémy, např. elektronické kalkulačky, software, IT aplikace. Cílem automatizovaného zpracování osobních údajů je rychlé a individuální poskytnutí služby dle specifických požadavků a potřeb klientů.

6) Jaká jsou práva subjektu údajů:

a) Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů

Každý subjekt zpracování osobních údajů (klient) má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je poskytování osobních údajů zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

b) Právo na přístup k osobním údajům

Právo klienta požadovat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má klient, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je Správce oprávněn účtovat klientům přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie. Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit kromě zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu.

c) Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné a doplnil neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění Správci.

d) Právo na výmaz osobních údajů

V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je Správce na základě žádosti povinna osobní údaje žádajícího klienta smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má Správce právo si osobní údaje ponechat.

Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit kromě zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu Správce.

e) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Na žádost klienta je Správce povinen omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. V obecné rovině lze toto právo uplatnit v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

f) Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

V případech, kdy klient dojde ke zjištění, že Správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, má právo obrátit se přímo na Správce s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace. Námitky lze vznášet i proti automatizovanému rozhodování/profilování. Námitka může směřovat také proti zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu, na jejímž základě pak dojde k posouzení, zda je skutečně v oprávněném zájmu Správce osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje právo zájemce na to, aby osobní údaje nebyl dále zpracovávána.

g) Právo na přenositelnost údajů

Klient může požadovat, aby jeho osobní údaje, které udělil, byly předány jinému správci dle požadavku klienta. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku klienta bránit zákonná či jiná překážka.

h) Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se klient může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán.

7) Uplatnění práv subjektů údajů

Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u Správce, buď e-mailovou zprávou na adresu: info@zachransinemovitost.cz nebo písemně dopisem na adresu Správce: Otakarova 1764/30, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice.

Žádosti subjektů údajů je správce povinen vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je Správce oprávněn lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení Správce subjekt údajů včas informují.

8) Souhlas

Správce používá v souvislosti se svými internetovými stránkami marketingové služby zpracovatelů, zejména službu „retargeting“ od společnosti Seznam, službu „remarketing“ od společnosti Google a službu „Custom audiences“ od společnosti Facebook. 

Poskytnuté osobní údaje mohou být předmětem profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení, a to podle podmínek výše uvedených zpracovatelů zveřejněných na jejich internetových stránkách. 

Zaškrtnutím volby „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ nebo v případě cookies jejich povolením v internetovém prohlížeči potvrzuji, že jsem byl/a ze strany Správce informován/a v rozsahu stanoveném Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů o zpracování svých osobních údajů, poskytnuté informaci rozumím a nemám proti tomuto zpracování žádných námitek. 

Zároveň uděluji Správci výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a k účelu podle shora uvedené informace o zpracování osobních údajů a dále v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba využívali podrobnosti mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb Správce, tak cizích. Souhlasy podle předchozí věty uděluji na dobu neurčitou.

Dokument je pravidelně aktualizován.