Milostivé léto 2023

Cílem daňového milostivého léta 2023 je umožnit lidem zbavit se dluhů spojených s daněmi, které dosud nezaplatili. Bude poskytnuta možnost prominout určité součásti daně, jako jsou úroky z prodlení, úroky z částečně splacené částky, penále, pokuta za opožděné podání daňového přiznání a náklady spojené s exekučním řízením.

Pro odpuštění výše zmíněných daňových pokut je nutné splnit v zásadě dvě podmínky. Nutné je pro dlužníka předně uhradit původní částku, kterou na daních měl zaplatit. Termín pro úhradu je do 30. listopadu 2023. Možné by mělo být i případné rozložení úhrady jistiny na několik splátek. Potom již stačí podat žádost o mimořádné odpuštění. Tu je zapotřebí podat během tzv. rozhodného období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023.

Podání žádosti bude možné všemi standardními způsoby, tedy elektronicky i písemnou formou. Aby se předešlo riziku spekulací se záměrným nesplácením daňových dluhů od okamžiku zveřejnění plánovaného daňového milostivého léta, bude se odpouštět příslušenství k jistinám vzniklým do 30. září 2022. Nad jejich rámec se navrhuje připustit též možnost podat žádost pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem prostřednictvím e-mailu. Výjimku z možnosti mimořádného odpuštění tvoří příslušenství daně, které je vymáháno soudním exekutorem nebo dle zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.

Drobné dluhy na daních budou prominuty automaticky. Půjde ale pouze o bagatelní částky na daňových jistinách, konkrétně nedoplatky nepřesahující 30 korun v případě daně z nemovitých věcí, respektive 200 korun v ostatních případech. Důvodem pro takto nízké limity je to, že daňové milostivé léto není koncipované jako hromadná daňová amnestie, ale jako možnost ,očistitʻ stávající dluh o tu část, kterou a priori státní rozpočet nepožaduje. Tyto malé nedoplatky proto zaniknou automaticky ke dni nabytí účinnosti tohoto návrhu zákona.

V případě výše zmíněného vybraného příslušenství daně může o odpuštění požádat pouze fyzická osoba. Mimořádný zánik bagatelních nedoplatků se dotkne všech daňových subjektů bez výjimky, tedy i právnických osob.