Jak banky posuzují příjmy žadatelů o hypotéku

Pro schválení hypotéky je klíčovým faktorem výše příjmu žadatele, který určuje jeho schopnost splácet a riziko, které banka přijímá. Banky proto pečlivě prověřují zájemce a využívají skóringových modelů k posouzení bonity potenciálního klienta.

Aby banka posoudila bonitu klienta a jeho schopnost splácet i v budoucnu, zkoumá jeho příjmy, výdaje a další závazky, včetně platební morálky. Další faktory, které se berou v úvahu, jsou profese, zaměstnání nebo podnikání, rodinný stav, počet dětí a věk. Každá banka má svou vlastní metodiku posuzování, takže se může stát, že u jedné banky neuspějete, zatímco u jiné získáte půjčku na bydlení bez problémů. Proto je důležité mít při výběru hypotéky dobré povědomí o metodikách jednotlivých bank.

Banky poskytující hypotéky musí dodržovat pravidla České národní banky, která stanovila limitní hodnoty tzv. úvěrových ukazatelů, jako jsou LTV (Loan to Value), DTI (Debt to Income) a DSTI (Debt Service to Income). Tyto ukazatele se týkají poměru mezi výší úvěru a hodnotou zástavy, poměru mezi dluhovým zatížením a příjmem žadatele. Pro schválení hypotéky musí být splněna všechna pravidla.

Ukazatel DTI má za cíl zabránit předlužení žadatele o hypotéku a vyjadřuje poměr mezi celkovým dluhem a čistým ročním příjmem. Horní hranice tohoto ukazatele pro žadatele mladší 36 let je 9,5 a pro starší je to 8,5.

Měsíční splátky vašich úvěrů by neměly přesáhnout tuto procentní hranici vašeho měsíčního příjmu. Tyto ukazatele jsou stanoveny Českou národní bankou a banky jsou povinny se jimi řídit, aby minimalizovaly riziko předlužení svých klientů.

Banky při posuzování žádosti o hypotéku nezohledňují všechny druhy příjmů, ale zaměřují se na ty, které jsou stabilní a dlouhodobé. Hlavními zdroji příjmů jsou příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání, a banky je ověřují na základě potvrzení od zaměstnavatele nebo daňových přiznání. Vedlejší příjmy, jako jsou odměny z dohod o provedení práce nebo z brigád, obvykle banky neuznávají kvůli jejich nestabilitě. Banky však mohou akceptovat i další druhy příjmů, jako jsou rodičovský příspěvek, důchody, nebo výsluhové příspěvky.