Byl vám doručen exekuční příkaz?

Byl vám doručen exekuční příkaz?

Pokud je vám doručen exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, soudní exekutor vám tak zakazuje nakládat s nemovitostí (platí to i pro manželku/manžela, pokud je nemovitost ve společném jmění). Od této chvíle nemůžete nemovitost darovat, prodat, ani zatížit.


Jaké úkony zahájí exekutor?

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti neznamená, že jste jeho doručením o nemovitost přišli. Exekutor však zahájí potřebné úkony vedoucí k jejímu prodeji v dražbě. Provede odhad ceny nemovitosti a naplánuje dražbu. Exekuce však nemůže být provedena, neuplyne-li 30 dnů uvedených ve výzvě. Nemůže být též provedena, jestliže exekuční příkaz nenabyl právní moci, v zákonné lhůtě byl podán a schválen návrh na zastavení exekuce, či do rejstříku zahájených exekucí nebyla zapsána doložka o jejím provedení.


Jak se proti exekuci bránit?

Máte celkem čtyři zákonné možnosti, jak se exekuci na nemovitost bránit. (Týká se to i exekuce na nemovitost s hypotékou.)


1. Odvolání proti exekuci - Provedeno musí být do 15 dnů od jeho doručení. Odvoláváte se ke krajskému soudu, který je nadřazen okresnímu soudu, jenž exekuci nařídil. V odvolání lze namítat např. to, že pohledávka byla již zaplacena (před nařízením exekuce), nebo že k exekuci neexistuje exekuční titul.


2. Návrh na zastavení exekuce - Návrh musí být podán exekutorovi do 15 dnů ode dne, kdy jste se o důvodu k zastavení exekuce dozvěděli. K zastavení se vyjádří všichni účastníci (dotčení) a musí se zastavením souhlasit.


3. Návrh na odklad exekuce - O odložení exekuce lze žádat z důvodu různých nepříznivých skutečností. Může jít například o vážnou nemoc, nebo zvlášť nepříznivé následky, kdy by vás exekuce zásadně poškodila. Pokud návrhu na odložení exekuce nevyhoví exekutor do 7 dnů, postoupí ji exekučnímu soudu. Ten o návrhu rozhodne nejpozději do 15 dnů.


4. Vyloučení nemovitosti ze soupisu majetku - Na podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku máte 30 dnů od chvíle, kdy jste se o této skutečnosti dozvěděli. Pokud vám je tato žádost exekutorem zamítnuta, můžete do 30 dnů podat žalobu na vyloučení věci z exekuce k soudu podle místa trvalého bydliště. Po dobu řízení nesmí exekutor věci prodat a vy tak získáváte drahocenný čas na vyřešení svého problému.


Co dělat pokud v předchozích možnostech nenajdete řešení?

Začátek provedení exekuce vám znemožní nakládání s nemovitostí. V tuto chvíli máte ještě šanci najít východisko. Každé řešení je pro vás výhodnější, než když nemovitost prodá exekutor v exekuční dražbě.